Home » Taryba

Noriu paskaityti apie

Taryba

Visų mokyklos bendruomenės narių pastangomis išrinkta naujoji Mokyklos taryba. Jos pirmininke tapo  Lina Kybartaitė-Jokubauskienė, tel.:865605523, linakyb@gmail.com, sekretorė – mokytoja Lina Simutienė. Susipažinkite.

Tėvai:

 1. Puplauskienė Daiva
 2. Kybartaitė- Jokubauskienė Lina
 3. Ustenko Inga
 4. Sukauskienė Kristina
 5. Klingeris Romanas

Mokytojai:

 1. Kavaliūnienė Inga
 2. Raudonienė Giedrė
 3. Skukauskienė Jovita
 4. Kinčinas Andrius
 5. Simutienė Lina

Mokiniai:

 1. Petreikis Rapolas 7b
 2. Žutautaitė Greta 7b
 3. Kungytė Andrėja 8b
 4. Vilte Maziliauskytė 8a
 5. Puplauskas Matas 8a

Mokyklos tarybos planas 2020 metams


Mokyklos tarybos nuostatai

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, socialiniams partneriams.

Mokyklos taryba renkama 3 metams slaptu balsavimu. Ją sudaro mokinių, tėvų ir pedagogų lygiomis dalimis išrinkti atstovai. Išvykus tarybos nariui, į jo vietą išrenkamas naujas narys.

Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai.

Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 9 jos narių. Mokyklos tarybos nutarimai teisėti, jei jie priimti dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Į posėdį gali būti kviečiami mokyklos direktorius, mokyklos struktūrinių padalinių vadovai, kiti mokyklos darbuotojai ir mokiniai, kurie nėra mokyklos tarybos nariai.

Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Mokyklos tarybai atstovauja: 5 mokiniai, 5 tėvai (globėjai, rūpintojai), 5 mokytojai. 1-8 kl. tėvus (globėjus, rūpintojus) renka tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, 6-8 kl. mokinius – mokinių tarybos susirinkimas.


Mokyklos tarybos funkcijos:

1.Teikia siūlymus mokyklos veiklos perspektyvoms, pagrindinėms darbo kryptims, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo organizavimo tvarkai;

2.Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų arbo rezultatus; vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

3.Pedagogų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus;

4.Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

5.Skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;

6.Bendradarbiauja vykdant mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;

7.Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.