Pradžia » Socialinis pedagogas

Noriu paskaityti apie

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės atstovas, gynėjas, patarėjas, pasirengęs dirbti institucijose, atliekančiose ugdymo funkcijas ir gebantis vykdyti socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos ir reabilitacijos programas.

Socialinio pedagogo funkcijos

  • Renka informaciją apie problemą, sudaro problemos sprendimo planą ir jį vykdo bei įvertina darbo rezultatus.
  • Konsultuoja mokinius ir jų tėvus bei pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai progimnazijoje ar šeimoje.
  • Atstovauja, gina vaiko interesus mokykloje ir esant reikalui už jos ribų.
  • Tarpininkauja tarp vaiko ir mokytojo, vaiko ir tėvų, tėvų ir mokytojų, informuoja apie drausminių priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.
  • Padeda adaptuotis mokykloje, pastebi kilusias problemas, pasiūlo būdų, kaip tas problemas spręsti.
  • Bendrauja su tėvais, kai klasės auklėtojas patyrė didelių keblumų, spręsdamas vaikų socialines problemas, kai vaikas nelanko progimnazijos, kai vaikas nesilaiko progimnazijos tvarkos taisyklių, kai tėvai neatlieka savo pareigų.
  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Skatina mokinius aktyviai įsijungti į progimnazijos socialinį, kultūrinį ir sportinį gyvenimą.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos ir reabilitacijos klausimais.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”