Pradžia » Logopedas

Noriu paskaityti apie

Logopedas

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams,  turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedo funkcijos

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų: pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia Pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai.
 • Numato  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos  mokiniams teikimo  klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo  klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”