Home » Mokinių aktyvas

Noriu paskaityti apie

Mokinių aktyvas

Sėdi:   Justas Kučinskis 5b, Rapolas Petreikis 6b, Vitalijus Peršinas 8a, Tadas Diržininkas 6a.

Stovi:  Saulė Sobutaitė 8c, Erdvilė Peršinaitė 8c, Meda Arlickaitė 8c, Pijus Valantinas 8b, Titas Vaičius 8b, Paulius Vilkas 8b, Matas Paulauskas 7a.

Ieva Bagdonaitė 8b, Matas Augaitis 6b, Andrėja Kungytė 7b, Augustė Lakačauskaitė 5a, mokytojas Andrius Kinčinas.


Mokinių aktyvo nuostatai

Mokinių aktyvą (MA) sudaro 5-8 klasių mokiniai. Rinkimai į mokyklos aktyvą grindžiami savanoriškumo principu. Aktyvo nariais negali būti nepažangūs, įtraukti į rizikos grupę ar turintys paskirtų nuobaudų mokiniai. Aktyvas yra steigiamas neterminuotai veiklai. Jo darbas organizuojamas vadovaujantis demokratijos, viešumo, kolegialumo ir procedūrų skaidrumo principais. MA inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencinius renginius, teikia siūlymus dėl formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimo, socialinės veiklos, deleguoja narius į Mokyklos tarybą bei rajono mokinių parlamentą.

MA pirmininkas renkamas iš aktyvo narių. Pirmininkas atstovauja aktyvui ir vadovauja jos veiklai. Baigęs mokyklą MA narys pasitraukia iš aktyvo. Jeigu MA narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalinamas iš pareigų balsų dauguma.

Mokinių aktyvo tikslai ir uždaviniai:

  • Suvienyti Telšių „Germanto“ pagrindinės mokyklos mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime, užklasinėje veikloje.
  • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą, ugdyti mąstančią, laisvą, demokratišką, kūrybiškai aktyvią asmenybę – pilietį – jaunuolį, pasiruošusį savarankiškai veiklai.
  • Skatinti mokinių iniciatyvą, savarankiškumą, kūrybiškumą.
  • Atstovauti mokinių interesus mokyklos bendruomenėje.
  • Padėti mokiniams spręsti jų problemas.
  • Inicijuoti bei organizuoti mokyklos kultūrinius renginius, talkas mokyklos bei visuomenės labui.
  • Ruošti jaunesnius mokinius tapti mokinių savivaldos lyderiais.
  • Dalyvauti parenkant, įvedant naujus fakultatyvus, būrelius.
  • Reikšti savo pageidavimus mokyklos administracijai, sudarant mokyklos kultūrinės veiklos programas, nustatant mokyklos darbų tvarką.
  • Organizuoti mokinių laisvalaikį.
  • Dirbti tabako, alkoholio bei kitų narkotinių medžiagų prevencijos srityje.
  • Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti MA tikslus ir uždavinius.
  • Pirkti ar įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.

Mokinių aktyvo veikla

Telšių „Germanto“ pagrindinės mokyklos mokinių aktyvas yra visuomeninė, savarankiška savivaldos institucija, vienijanti šios mokyklos mokinius. MA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo koncepcija, švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės, tarp jų ir švietimo skyriaus, patvirtintais dokumentais.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“