Home » Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Noriu paskaityti apie

Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Mokyklos vizija

Mokyklos pagrindinė vertybė – vaikas, kuriam sukurtos sąlygos gyventi ir mokytis sveikoje, saugioje ir estetiškoje aplinkoje bei ugdymo reikalavimus atitinkančioje mokymo bazėje.

Misija

Ugdyti: savarankišką, laisvą, dorą, dvasiškai turtingą, bendrauti gebančią, toliau mokytis ir profesiją pasirinkti pasirengusią, tautiškai ir kultūriškai susipratusią, kūrybingą ir darnos siekti pajėgiančią vaiko asmenybę.

Sukurti mokykloje saugią ir tarpusavio pasitikėjimą skatinančią aplinką.

Tikslai

1. Kurti modernios mokyklos įvaizdį.

2. Gerinti moksleivių profesinio orientavimo kokybę.

3. Puoselėti bendradarbiavimu paremtą mokyklos kultūrą.

Uždaviniai

1. Bendradarbiaujant su mokyklomis, socialiniais ir darbo partneriais, kūrybinėmis organizacijomis, mokinių tėvais kurti šiuolaikiškos mokyklos įvaizdį.

2. Aktyvinti projektinę veiklą naudojant informacines technologijas, plėtojant moksleivių kūrybinius gebėjimus.

3. Kaupti ir skleisti moksleiviams reikalingą informaciją profesinio orientavimo klausimais.

4. Skatinti moksleivius organizuoti renginius mokykloje ir juose aktyviai dalyvauti.

5. Vykdyti mokykloje vidaus auditą ir rezultatus panaudoti ugdymo veiklos efektyvumui didinti.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“